Moph.go.th

Search Engine Optimization
Loading...
April, 30 2022 06:12:10 PM
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
0%

Title Tag

กระทรวงสาธารณสุข
Length: 16 character(s)

Meta Description

No Description
Length: 0 character(s)

Meta Keywords

No Keywords

Headings

<H1><H2><H3><H4><H5><H6>
0346000
<H2> ขอเชิญหน่วยงานใน สป. เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2565 </H2>
<H2> ขยายรับสมัครคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2564 </H2>
<H2> ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ </H2>
<H2> ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ </H2>
<H2> รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2563 </H2>
<H2> แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) </H2>
<H2> ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 </H2>
<H2> ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ </H2>
<H2> ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ </H2>
<H2> ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ </H2>
<H2> ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ </H2>
<H2> ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” </H2>
<H2> รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 </H2>
<H2> ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย “ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย” </H2>
<H2> คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 </H2>
<H2> พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 </H2>
<H2> ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน </H2>
<H2> รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 </H2>
<H2> การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 </H2>
<H2> ภาพพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี </H2>
<H2> อุทกภัยจากพายุปาบึก </H2>
<H2> พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 </H2>
<H2> การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไข้เลือดออก </H2>
<H2> นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 </H2>
<H2> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ </H2>
<H2> คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข http://healthydee.moph.go.th/ </H2>
<H2> สื่อประชาสัมพันธ์ MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข .. เชิญ Download [ .ai / .jpg ] </H2>
<H2> คำแนะนำกรมอนามัย สำหรับผู้ประสบอุทกภัย </H2>
<H2> สุขอนามัยสำหรับประชาชนในพื้นที่แหล่งชุมนุมหนาแน่น </H2>
<H2> คําแนะนําสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) </H2>
<H2> เชิญ Download !! สปอตวิทยุ ประชารัฐร่วมใจ ใช้ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค </H2>
<H2> คลินิกหมอครอบครัว..สร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชน </H2>
<H2> ' + $(this).find("title").text() + ' </H2>
<H2> ' + value.title[0] + ' </H2>
<H3> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) </H3>
<H3> ค้นหาโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิก กัญชาทางการแพทย์ไทย </H3>
<H3> ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล </H3>
<H3> ข้อมูลเกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย แพทย์ สถานพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ปลูก แปรรูป ผลิต จำหน่าย ฯลฯ </H3>
<H3> รั้ว สธ. </H3>
<H3> กิจกรรม สธ. </H3>

Google Preview

กระทรวงสาธารณสุข

moph.go.th/

No Description


Alt Attribute

We found 18 images on this web page
False1 ALT attributes are empty or missing.

https://moph.go.th/assets/images/Novel-Coronavirus-Pneumonia-Big-compression.jpg

Keywords Cloud

 • data4
 • ๒๕๖๒  3
 • ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช3
 • รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2
 • เชิญ2
 • privacy2
 • download2
 • website2
 • close2
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์  2
 • ติดต่อ2
 • บริการ2
 • menu2
 • center2
 • core1

Keyword Consistency

KeywordsFreqTitleDesc<H>
data4FalseFalseFalse
๒๕๖๒  3FalseFalseFalse
ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช3FalseFalseFalse
รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2FalseFalseFalse
เชิญ2FalseFalseTrue
privacy2FalseFalseFalse
download2FalseFalseTrue
website2FalseFalseFalse
close2FalseFalseFalse
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์  2FalseFalseFalse
ติดต่อ2FalseFalseFalse
บริการ2FalseFalseTrue
menu2FalseFalseFalse
center2FalseFalseFalse
core1FalseFalseTrue

Text/HTML Ratio

HTML to Text Ratio is: 10.29%

Text content size10029 bytes
Total HTML size97503 bytes

GZIP compression

Oh No! GZIP is not enabled.
False Your webpage size is 95 KB, could be compressed upto 14 KB using GZIP (85.4 % size savings)

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

IP Canonicalization

No your domain IP 203.157.100.20 does not redirect to moph.go.th

In-Page Links

We found a total of 81 links including both internal & external links of your site

AnchorTypeFollow
https://moph.go.th/Internal LinksDofollow
เกี่ยวกับ สธ.Internal LinksDofollow
บริการInternal LinksDofollow
สำหรับเจ้าหน้าที่Internal LinksDofollow
ติดต่อInternal LinksDofollow
ค้นหาInternal LinksDofollow
เว็บไซต์หน่วยงานInternal LinksDofollow
ApplicationInternal LinksDofollow
InfographicInternal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/medical_marijuana_clinicsInternal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/1710Internal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/1709Internal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/1708Internal LinksDofollow
http://moph.go.th/Www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.comInternal LinksDofollow
https://www.moph.go.th/download/document/report กสธ. ปี 62.pdfInternal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/1622Internal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/1339Internal LinksDofollow
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/749Internal LinksDofollow
http://www.moph.go.th/uploads/news/334afb6cf10f43a4c40c68c937b69a87.mp3Internal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.php/news/read/561Internal LinksDofollow
ดูทั้งหมดInternal LinksDofollow
https://moph.go.th/index.phpInternal LinksDofollow
Site mapInternal LinksDofollow
COVID-19 Privacy Notice |Internal LinksDofollow
Website Policy |Internal LinksDofollow
Privacy Policy |Internal LinksDofollow
Website Security PolicyInternal LinksDofollow
Dashboard นโยบายมุ่งเน้นและแผนปฏิบัติราชการ สธ.External LinksDofollow
Health Data CenterExternal LinksDofollow
ข่าวเพื่อมวลชนExternal LinksDofollow
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/External LinksDofollow
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA==External LinksDofollow
http://www.medcannabis.go.th/External LinksDofollow
ดูทั้งหมดExternal LinksDofollow
https://moph.cc/tx1sZkfhdExternal LinksDofollow
https://drive.google.com/drive/folders/1JLmqzACqXFYu_2WAurkoDOFq6a1ZGNXBExternal LinksDofollow
https://web.ocsc.go.th/forkingExternal LinksDofollow
https://www.royaloffice.th/External LinksDofollow
http://online.anyflip.com/yjcuv/teoc/mobile/index.htmlExternal LinksDofollow
https://oldweb.dga.or.th/th/profile/2198/External LinksDofollow
https://drive.google.com/file/d/1oBOuV4kN213jRW18irNoKuI7-Is8sJ1U/viewExternal LinksDofollow
https://web.ocsc.go.th/forking/External LinksDofollow
https://drive.google.com/file/d/1wrU2txTeduvyCecsfbU8_AUYEpSRsadG/viewExternal LinksDofollow
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535328287248330&type=3External LinksDofollow
https://drive.google.com/file/d/1xHpvDlRqHwsHa0OXSXEjjxZ0O3foDXbv/view?fbclid=IwAR2Ti4fy64PKF6zqV-u9S__Hzk3m-6uJXVqBZcXZXYOZnJ6giD3YoRu0XIAExternal LinksDofollow
http://mophconf.moph.go.th/External LinksDofollow
https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=d535d862f0fff6394f94d3f5f58982f7&name=งานเกษียณ62External LinksDofollow
http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=flood60External LinksDofollow
https://opdc.moph.go.th/uploads/meeting/innovation/pa2562.phpExternal LinksDofollow
http://env.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1037External LinksDofollow
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/054/1.PDFExternal LinksDofollow
http://healthydee.moph.go.th/External LinksDofollow
http://env.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=836External LinksDofollow
http://www.anamai.moph.go.th/download/2558/env140959.pdfExternal LinksDofollow
http://www.aipasecretariat.org/External LinksDofollow
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.htmlExternal LinksDofollow
https://ehealth.moph.go.th/External LinksDofollow
https://www.nstda.or.th/th/industryExternal LinksDofollow
http://www.nationalhealth.or.th/node/513External LinksDofollow
http://radio.dpe.go.th/External LinksDofollow
http://itcthai.ddc.moph.go.th/External LinksDofollow
http://govreport.moph.go.th/External LinksDofollow
http://www.kmmoph.com/External LinksDofollow
http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=18External LinksDofollow
http://on.fb.me/1DFIvfKExternal LinksDofollow
http://www.prd.go.th/main.php?filename=index_2015External LinksDofollow
http://ictapp.moph.go.th/servicelink/External LinksDofollow
http://ict-pher.moph.go.th/External LinksDofollow
http://202.183.149.112/asccnet/index.php/th/External LinksDofollow
http://ictapp.moph.go.th/servicelink/complaint/External LinksDofollow
http://mophaccess.moph.go.thExternal LinksDofollow
http://thcc.or.th/External LinksDofollow
http://www.thailandmedicalhub.net/External LinksDofollow
http://thailand.digitaljournals.org/External LinksDofollow
covid19.moph.go.thExternal LinksDofollow
FacbooeExternal LinksDofollow
TwitterExternal LinksDofollow
YoutubeExternal LinksDofollow
InstagramExternal LinksDofollow
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fmoph.go.th%2FExternal LinksDofollow
http://ipv6-test.com/validate.php?url=http://www.moph.go.thExternal LinksDofollow

XML Sitemap

Good, you have XML Sitemap file!
http://moph.go.th/sitemap.xml

Robots.txt

Good, you have Robots.txt file!
http://moph.go.th/robots.txt

URL Rewrite

Warning! We have detected parameters in a massive number of URLs

Underscores in the URLs

Oh no, you are using underscores (these_are_underscores) in your URLs

Embedded Objects

Perfect, no embedded objects has been detected on this page

Iframe

Perfect, no Iframe content has been detected on this page

Domain Registration

Exactly how many years and months

Domain Age: 23 Years, 104 Days

Created Date: 17th-Jan-1999

Updated Date: 6th-Jan-2022

Expiry Date: 16th-Jan-2023

WHOIS Data

WhoIs domain information can help you determine the proper administrator, billing and technical
contact information.


Whois Server Version 2.1.7

Domain Name: MOPH.GO.TH
Registrar: THNIC
Name Server: NS2.MOPH.GO.TH
Name Server: NS3.MOPH.GO.TH
Name Server: NS4.MOPH.GO.TH
Name Server: NS1.MOPH.GO.TH
DNSSEC: signedDelegation
Status: ACTIVE
Updated date: 06 Jan 2022
Created date: 17 Jan 1999
Exp date: 16 Jan 2023
Domain Holder Organization: Ministry of Public Health ( กระทรวงสาธารณสุข )
Domain Holder Street: Personal Information*
Domain Holder Country: TH

Tech Contact: Personal Information*
Tech Organization: Personal Information*
Tech Street: Personal Information*
Tech Country: Personal Information*

>>> Last updated on Sun, 01 May 2022 01:12:50 UTC+7 <<<

If you have a legitimate interest in viewing the non-public WHOIS details, send your request and the reasons for your request to [email protected] and specify the domain name in the subject line. We will review that request and may ask for supporting documentation and explanation.

For more information please visit: https://www.thnic.co.th/whois

Mobile Friendliness

Oh No! This page is not mobile-friendly.
Your mobile friendly score is 0/100

Mobile View

Moph.go.th Mobile Screenshot

Mobile Compatibility

Perfect, no embedded objects detected.

URL

http://moph.go.th
Length: 4 characters

Favicon

Moph.go.th Favicon Great, your website has a favicon.

Custom 404 Page

Bad, your website has no custom 404 error page.

Page Size

0 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

Load Time

1.93 second(s)

Language

Oh no, you have not declared your language
Declared Language: Unknown

Domain Availability

Domains (TLD)Status
moph.comAlready Registered
moph.netAlready Registered
moph.orgAlready Registered
moph.bizAlready Registered
moph.ioAlready Registered

Typo Availability

Domains (TLD)Status
noph.thAlready Registered
hoph.thAlready Registered
joph.thAlready Registered
koph.thAlready Registered
loph.thAlready Registered

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

Safe Browsing

The website is not blacklisted and looks safe to use.

Server IP

Server IPServer LocationService Provider
203.157.100.20ThailandInformation Technology Office

Speed Tips

Tips for authoring fast-loading HTML pages:

False Too bad, your website has too many CSS files.

False Too bad, your website has too many JavaScript files.

True Perfect, your website doesn't use nested tables.

False Too bad, your website is using inline styles.

Analytics

Perfect, We detect an analytics tool installed on this website.

W3C Validity

W3C not validated

Doc Type

Your Web Page doctype is HTML 5

Encoding

Great, language/character encoding is specified: UTF-8

Indexed Pages

Indexed pages in search engines

39 Page(s)

Backlinks Counter

Number of backlinks to your website

3,362 Backlink(s)

Social Data

Your social media status
Estimated Worth

$342,000 USD

Traffic Rank

6,550th most visited website in the World.

Visitors Localization

Your website is popular on following countries:

CountriesPercent of Visitors
Thailand94.5%
India1.0%
United States0.7%


 

Try New Site