Stihi.ru

Search Engine Optimization
Loading...
April, 27 2022 08:06:04 PM
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
0%

Title Tag

.
Length: 1 character(s)

Meta Description

No Description
Length: 0 character(s)

Meta Keywords

No Keywords

Headings

<H1><H2><H3><H4><H5><H6>
0000120
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> </H5>
<H5> « » </H5>
<H5> «» </H5>
<H5> « » </H5>
<H5> « » </H5>

Google Preview

.

stihi.ru/

No Description


Alt Attribute

We found 11 images on this web page
False10 ALT attributes are empty or missing.

https://static.tildacdn.com/tild6432-6538-4030-a464-313733386635/eksmoconf_2.jpg
https://static.tildacdn.com/tild3133-3137-4437-b234-613764663763/ISBN.jpg
https://static.tildacdn.com/tild3664-3339-4230-a564-616464353931/1611944964871-upload.jpg
https://static.tildacdn.com/tild3864-3539-4236-b561-383339623964/ploshad.jpg
/almanac/covers/b_stihi149.jpg
/images/pgoda.png
/images/nasledie.png
/images/rusmoya.png
/images/georglenta.png
https://mc.yandex.ru/watch/82264

Keywords Cloud

  • isbn1

Keyword Consistency

KeywordsFreqTitleDesc<H>
isbn1FalseFalseFalse

Text/HTML Ratio

HTML to Text Ratio is: 21.73%

Text content size4443 bytes
Total HTML size20444 bytes

GZIP compression

Oh No! GZIP is not enabled.
False Your webpage size is 20 KB, could be compressed upto 6 KB using GZIP (67.5 % size savings)

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

IP Canonicalization

No your domain IP 178.248.237.208 does not redirect to stihi.ru

In-Page Links

We found a total of 108 links including both internal & external links of your site

AnchorTypeFollow
http://stihi.ru/Internal LinksDofollow
ÀâòîðûInternal LinksDofollow
ÏðîèçâåäåíèÿInternal LinksDofollow
ÐåöåíçèèInternal LinksDofollow
ÏîèñêInternal LinksDofollow
Âõîä äëÿ àâòîðîâInternal LinksDofollow
Ìû áûëè íàìíîãî íåæíååInternal LinksDofollow
Åêàòåðèíà ÁëûíñêàÿInternal LinksDofollow
Êîìó îí íóæåí, ýòîò äîæäüInternal LinksDofollow
Ñâåòëàíà ÑåâðèêîâàInternal LinksDofollow
Ñèíàé - ïîþùàÿ ãîðàInternal LinksDofollow
Õóáóëàâà Ãðèãîðèé Ãåííàäüåâè÷Internal LinksDofollow
ÃàäàíèåInternal LinksDofollow
Èðèíà Ìîëî÷êîâàInternal LinksDofollow
Ðîçîâûå òêàíè ïîäíåáåñüÿInternal LinksDofollow
Ôîêååâà ÅëåíàInternal LinksDofollow
Ïîýìêà î òàéíûõ ïóòÿõ è ìåñòàõ îáèòàíèÿInternal LinksDofollow
Ìàðèàííà ÁîðîâêîâàInternal LinksDofollow
Ïîýìà áåç êîíöàInternal LinksDofollow
Àëëà ÀðöèñInternal LinksDofollow
Ðàäîñòü óñêîëüçíóëà ñêâîçü ñòåêëîInternal LinksDofollow
Íàòàëüÿ Êîíîïë¸âà -ÞìàòîâàInternal LinksDofollow
Âåòêà ñèðåíèInternal LinksDofollow
Òàíÿ Çà÷¸ñîâàInternal LinksDofollow
Èñ÷àäèå íî÷èInternal LinksDofollow
Åëåíà Ïå÷åðñêàÿ 2Internal LinksDofollow
Ïðåäâêóøàÿ ñâåò çàðíèöInternal LinksDofollow
Íàòàøà ÊîðåöêàÿInternal LinksDofollow
È åñëè óäà¸òñÿ áûòü â ïðèðîäåInternal LinksDofollow
Èãóìåí Ïàèñèé ÑàâîñèíInternal LinksDofollow
Âäðóã âñïîìèíàåøüInternal LinksDofollow
Òàòüÿíà ÈãíàòüåâàInternal LinksDofollow
Ðûáà íà êðàñíîì âåëîñèïåäåInternal LinksDofollow
Íàòàëüÿ ÂîçæàåâàInternal LinksDofollow
ÏîòîìêàìInternal LinksDofollow
Âàäèì ÁàêóëèíInternal LinksDofollow
Ðþêçàê ìîé ñîáðàíInternal LinksDofollow
Íèíà ˸çåðInternal LinksDofollow
Îíà íàì ñíèòñÿInternal LinksDofollow
Àëåíà ÌåòåíåâàInternal LinksDofollow
Íå áîëüíîInternal LinksDofollow
Àííà ÀðêàíèíàInternal LinksDofollow
ÄîìInternal LinksDofollow
Ðèììà ÀëäîíèíàInternal LinksDofollow
Îäóâàí÷èêInternal LinksDofollow
Òàíÿ Èâàíîâà-ßêîâëåâàInternal LinksDofollow
Ñ÷àñòüåInternal LinksDofollow
Âåðà Ñåðãååâíà ÁóòêîInternal LinksDofollow
Ðåêîìåíäóåìûå ïðîèçâåäåíèÿ →Internal LinksDofollow
1 556Internal LinksDofollow
Ñåðãåé Õîìóòîâ ÐûáèíñêInternal LinksDofollow
Ñàøêà ÌèõàéëîâInternal LinksDofollow
Èëüÿ ÐåéìInternal LinksDofollow
Ãàâðèëîâ ÎëåãInternal LinksDofollow
Åëåíà ÍàèëüåâíàInternal LinksDofollow
Øâåäîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷Internal LinksDofollow
Âèêòîð Íèêèôîðîâ ÑèðèíêñInternal LinksDofollow
Ïðîäîëæåíèå ñïèñêà →Internal LinksDofollow
Äîáàâèòü âàøå èìÿInternal LinksDofollow
Âåññà ÁëþìåíáàóìInternal LinksDofollow
Ìèõàèë ÊîéôìàíInternal LinksDofollow
Òàòüÿíà ÔîëëInternal LinksDofollow
Øèõàðõàí Íàãó÷åâàInternal LinksDofollow
Ñåðãåé ÕàðüêîâñêèéInternal LinksDofollow
Ïðîäîëæåíèå ñïèñêà →Internal LinksDofollow
Âàøè ïîçèöèè â ðåéòèíãåInternal LinksDofollow
Ïîäñîëíóõè Âàí ÃîãàInternal LinksDofollow
Âàäèì Êîíñòàíòèíîâ 2Internal LinksDofollow
Öâåò¸ò äåâ÷îíî÷êà ÂåñíàInternal LinksDofollow
Âàëåíòèí ÊîðíåâInternal LinksDofollow
Ïåñíÿ - Íå çàáóäó ëàñêîâîå ëåòîInternal LinksDofollow
Èâàí Òåð¸õèíInternal LinksDofollow
Àõ, êðàñîòêà-âåñíà, ãäå æå òû çàãóëÿëà?Internal LinksDofollow
Âàëåíòèíà ÁóòðîñInternal LinksDofollow
Íî÷ü îïðîêèíóëà ñóìðàêInternal LinksDofollow
Ãàëèíà Àíòîíîâà 4Internal LinksDofollow
Êðûëàòûé âåòåðîêInternal LinksDofollow
Æþð22Internal LinksDofollow
 ëóííîå âðåìÿ èëè áåçëóííîå... ÑîíåòInternal LinksDofollow
Àíàñòàñèÿ ÌàëèíîâñêàÿInternal LinksDofollow
Áåç òåáÿInternal LinksDofollow
Íàòàëè 75Internal LinksDofollow
Ëóííûå ìå÷òûInternal LinksDofollow
Ïðî ËóíóInternal LinksDofollow
Ñåðãåé ËóòêîâInternal LinksDofollow
Ïîëíàÿ òàáëèöà ðåéòèíãà →Internal LinksDofollow
Òóðíèð ïîýòîâ 2021 âûïóñê 2: Àëåêñàíäð Þäèí è Èëüÿ Ðåéì – ãîëîñîâàíèå çà ïîáåäèòåëÿInternal LinksDofollow
Ñòèõè.ðóInternal LinksDofollow
ñâÿçàòüñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåéInternal LinksDofollow
ÌàãàçèíExternal LinksDofollow
Î ïîðòàëåExternal LinksDofollow
Ñàéò Òóðíèðà ïîýòîâ →External LinksDofollow
Ñîâðåìåííàÿ ëèòåðàòóðàExternal LinksDofollow
https://sovlit.ru/tpost/josekxrnr1-izdatelstvo-eksmo-provelo-konferentsiyuExternal LinksDofollow
https://sovlit.ru/tpost/2v5ajfn9k1-otklyuchenie-ot-isbn-ne-pomeshaet-izdateExternal LinksDofollow
https://sovlit.ru/tpost/gnnxhykv71-razmer-premii-imeni-zhukova-budet-uvelicExternal LinksDofollow
https://sovlit.ru/tpost/hz0nlp2781-festival-krasnaya-ploschad-proidet-v-iyuExternal LinksDofollow
https://ant.stihi.ru/External LinksDofollow
https://poetgoda.ru/External LinksDofollow
https://premianasledie.ru/External LinksDofollow
https://eseninpremia.ru/External LinksDofollow
https://georglenta.ru/External LinksDofollow
Ïðîçà.ðóExternal LinksDofollow
ïîëüçîâàòåëüñêîãî äîãîâîðàExternal LinksDofollow
çàêîíîìExternal LinksDofollow
ïðàâèë ïóáëèêàöèèExternal LinksDofollow
Ïîëèòèêè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõExternal LinksDofollow
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïèñàòåëåéExternal LinksDofollow

XML Sitemap

Good, you have XML Sitemap file!
http://stihi.ru/sitemap.xml

Robots.txt

Good, you have Robots.txt file!
http://stihi.ru/robots.txt

URL Rewrite

Warning! We have detected parameters in a massive number of URLs

Underscores in the URLs

Great, you are not using underscores (these_are_underscores) in your URLs

Embedded Objects

Perfect, no embedded objects has been detected on this page

Iframe

Oh no, iframe content has been detected on this page

Domain Registration

Exactly how many years and months

Domain Age: 22 Years, 100 Days

Created Date: 18th-Jan-2000

Updated Date: 27th-Apr-2022

Expiry Date: 31st-Jan-2023

WHOIS Data

WhoIs domain information can help you determine the proper administrator, billing and technical
contact information.

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: STIHI.RU
nserver: ns3-l2.nic.ru.
nserver: ns4-cloud.nic.ru.
nserver: ns4-l2.nic.ru.
nserver: ns8-cloud.nic.ru.
nserver: ns8-l2.nic.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: OOO "Stihi"
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2000-01-18T14:19:33Z
paid-till: 2023-01-31T21:00:00Z
free-date: 2023-03-04
source: TCI

Last updated on 2022-04-27T20:01:31Z

Mobile Friendliness

Oh No! This page is not mobile-friendly.
Your mobile friendly score is 0/100

Mobile View

Stihi.ru Mobile Screenshot

Mobile Compatibility

Bad, embedded objects detected.

URL

http://stihi.ru
Length: 5 characters

Favicon

Stihi.ru Favicon Great, your website has a favicon.

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Page Size

20 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

Load Time

0.34 second(s)

Language

Oh no, you have not declared your language
Declared Language: Unknown

Domain Availability

Domains (TLD)Status
stihi.comAlready Registered
stihi.netAlready Registered
stihi.orgAlready Registered
stihi.bizAlready Registered
stihi.ioAlready Registered

Typo Availability

Domains (TLD)Status
qtihi.ruAvailable
wtihi.ruAvailable
etihi.ruAvailable
ztihi.ruAvailable
xtihi.ruAvailable

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

Safe Browsing

The website is not blacklisted and looks safe to use.

Server IP

Server IPServer LocationService Provider
178.248.237.208RussiaHLL LLC

Speed Tips

Tips for authoring fast-loading HTML pages:

True Perfect, your website has few CSS files.

True Perfect, your website has few JavaScript files.

True Perfect, your website doesn't use nested tables.

False Too bad, your website is using inline styles.

Analytics

Perfect, We detect an analytics tool installed on this website.

W3C Validity

W3C not validated

Doc Type

HTML doctype declaration is missing or is syntactically invalid!

Encoding

Oh no, language/character encoding is not specified!

Indexed Pages

Indexed pages in search engines

4,100,000 Page(s)

Backlinks Counter

Number of backlinks to your website

4,218 Backlink(s)

Social Data

Your social media status
Estimated Worth

$393,168 USD

Traffic Rank

5,704th most visited website in the World.

Visitors Localization

Your website is popular on following countries:

CountriesPercent of Visitors
Russia85.9%
United States3.2%
Ukraine2.0%


 

Try New Site